Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 29/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: An toàn giao thông; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu (tập…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 28/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Học và làm theo gương Bác; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 27/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Thuế Hải Dương; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu (tập 29,…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 26/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Sản xuất và tiêu dùng; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 25/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Nhịp cầu nhà nông; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu (tập…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 24/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Thanh niên; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu (tập 23, 24);…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 23/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương 6h20: Phụ nữ và cuộc sống; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu…

Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 22/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Đại đoàn kết; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu (tập 19,…

1 Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 21/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Đại đoàn kết; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu (tập 17,…

2 Likes

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 20/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Giáo dục – Đào tạo; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện: Mèo cưng, em ở đâu…

1 Like

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 19/4/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật; 7h00: Phim truyện:…

2 Likes
2018 © Lịch Truyền Hình. All rights reserved.